Menu Zamknij

Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy RES Online Report System (dalej Użytkownicy), której administratorem jest  RES Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach.

  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Użytkowników  RES Online Report System (ORS) jest RES Polska Sp. z o. o. z siedzibą Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 47, 44 – 121 Gliwice,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 302798, NIP: 9691525536, REGON: 240943365.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom dostępu i korzystania z ORS, ich identyfikacji oraz ewentualnej konieczności kontaktu z Użytkownikiem w zakresie administracji kontem Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody poprzez kliknięcie linku w mailu aktywacyjnym konta Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a)  RODO.
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia Użytkownikowi dostępu do ORS. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody będzie równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika w ORS.
  4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres aktywności konta Użytkownika na platformie ORS. W przypadku usunięcia konta Użytkownika dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni. Dane osobowe podane do aktywacji konta Użytkownika, w przypadku gdy aktywacja konta nie nastąpi w terminie 72 godzin od wysłania maila aktywacyjnego, zostają usunięte z upływem tego terminu.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem, że dane Użytkownika mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
  6. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych. Wszelkich zmian danych osobowych Użytkownik może dokonać w dowolnym czasie poprzez konto Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. W każdym jednak przypadku wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie swoich danych osobowych Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem poprzez email: it@resglobalgroup.com lub telefonicznie: +48 32 231 08 56.
  7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego dla ochrony danych osobowych.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentowi przysługują prawa wskazane w art. 7 ust. 3, art. 15 – 22, art. 77 RODO.